Info

Årböle vägsamfällighet  består av 54 medlemmar. Vägsamfälligheten ansvarar för drift och underhåll av Årbölevägen.


Vägsamfälligheten har en styrelse bestående av följande medlemmar:                           

Ordförande  Olov Hasselberg

Sekreterare  Per-Gunnar Wahlgren

Kassör Sverker Sjöqvist

Ledamot Joel Sternrud

Ledamot Annika Birgersson

Suppleant Sven-Ivar Gustavsson

Suppleant Carl Sala


Styrelsen håller 2 protokollförda styrelsemöten/år. Därutöver hålls årsmöte i mars månad för samtliga medlemmar.


Årböle Vägsamfällighet uppkom i sin första skepnad 1952 då den första vägförrättningen utfördes för Årbölevägen. Därefter har vägen dragits om och på senare tid har grusvägen belagts, fastigheter har bytt ägare etc. så därför gjordes en ny vägförrättning 2013 av lantmäteriet. Lantmäteriet använder sig av tonkilometermetoden d.v.s. antalet ton som fastighetsägaren belastar den del av vägen i km räknat som han eller hon utnyttjar för att ta sig till och från fastigheten årligen. Detta kallas andelstal. Det är 65 fastigheter fördelade på 54 medlemmar i samfälligheten vilket innebär 65 olika andelstal tonkilometer som slagits ihop till en total summa 100% tonkilometer. Därefter har de egna andelstalen fördelats procentuellt i förhållande till totalen och därigenom har varje medlem fått sin andel bestämd. Andelen utgör sedan underlag för den årliga utdebiteringen d.v.s. vägavgiften. Hur stor den totala utdebiteringen ska vara bestäms av årsmötet. På senare år har det varit två prisbasbelopp vilket för  2023 innebar 105.000 kr. Utdebiteringen sker i maj månad.