Upplag vid väg

Information till skogsägare med skog i närhet av Årbölevägen

Vid gallring och slutavverkning så vill vi se att man i möjligaste mån undviker att lägga upp virke efter vägen. Upplaget i sig är inget problem utan problemet uppstår när man kommer för att hämta virket och blockerar vägen med timmerbilen. Det är i sig inte något större problem för den vanliga trafiken utan problemet uppstår när vägen är blockerad för utryckningsfordon. Här kan det handla om minuter och sekunder för att rädda liv och egendom. Skulle problem uppstå i detta fall så är risken stor att ni som upplagsägare alternativt timmerbilsföraren kommer att göras ansvarig för detta. Därför är det av yttersta vikt att ni bereder plats för upplaget på annan plats t.ex. på egen mark som inte nödvändigtvis behöver ligga i direkt anslutning till avverkningsplatsen. Alternativt kanske ni kan få lägga upp på grannes mark. Men om ni uttömt dessa möjligheter så är vårt förslag att ni lägger upp virket invid mötesplatser så kan lastning ske från mötesplatsen utan påverkan på framkomligheten på vägen. I Trafikverkets regler för virkesupplag hittar ni mer information om hur det skall gå till vid lastning av virke. För upplag av ris för flisning samt flisning och hämtning av dito gäller samma uppmaning som för virke.